Samfunnsrolla vår

Linja er livsnerven i samfunnet

Linja må til for å frakte straumen gjennom djupe dalar og over breie fjordar fram til folk, og har gjennom historia vore sjølve livsnerven i samfunnet. På same måte er linja avgjerande for å lykkast med elektrifiseringa av samfunnet framover. Eit sterkt straumnett er ein grunnpilar når vi no skal redusere utsleppa i samfunnet gjennom å få tunge sektorar som mellom anna transport, petroleumsproduksjon, marin og maritim sektor over på fornybar straum.

Berekraft

Ei berekraftig framtid er avhengig av stadig meir fornybar energi og den er avhengig av at alle tek ansvar. Som ein del av SFE er vi representert i konsernet sitt klimapanel. Vi leverer årleg klimarekneskap og jobbar aktivt med å redusere utslepp i eiga verksemd.

Økonomi og rapportar