Ny prismodell for nettleige

frå 1.juli 2022

Frå 1.juli får alle kundar i Noreg ein ny prismodell for nettleige. Målet er å flytte noko av straumforbruken utover døgnet. Klarer ein det, kan kundane spare pengar og presset på straumnettet blir mindre.

Til sist vil det løne seg for kundane og samfunnet elles at vi unngår utbyggingar kun for å skalere for dei travlaste timane. I tillegg til samfunnsøkonomiske fordelar, skånar ein også naturen og klimaet.

Spørsmål og svar om den nye ordninga

Endringa inneber at faktura vil vere todelt, i tillegg til avgifter:

  1. Kapasitetsleddet - eit beløp per månad etter kor mykje straum du brukar på same tid.
  2. Energileddet - eit beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du brukar straumen

Kapasitetsleddet blir bestemt ut fra kor mykje straum du brukar på same tid. For å halde seg på eit lågast mogleg ledd, kan du jamne ut straumbruken utover døgnet i staden for å bruke mykje straum på same tid. Til dømes vil det løne seg å ikkje vaske kle, lage middag og lade elbil på same tid.

For å rekne ut kapasitetsleddet er det laga ein trappetrinnmodell. Snittet av dei tre timane med høgast forbruk, på tre ulike dagar i førre månad vil avgjere kva trinn du blir fakturert for.

Engergileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antal kilowattimar), og når du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natta enn på dagtid.

Den nye nettleiga påvikrar ikkje nettselskapet sine inntekter - dei blir bestemt av styresmaktene. Den nye modellen gir deg derimot høve til å spare pengar ved å bruke straumen smartare.